Uchwała nr VI/49/2015Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 11 czerwca 2015w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VI/49/2015
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 11 czerwca 2015


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), uchwala się, co następuje:


§1.
Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne nieruchomości położonej w obrębie Lubniewice, gmina Lubniewice stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 245 o pow. 0.0255 ha, będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (1 lipca 2015, 14:43:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 284