Przetargi unieważnione z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Zagospodarowanie Plaży Miejskiej i pomostów w Lubniewicach

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: IN.271.05.2022
wartość: Przekraczające równowartość 130.000 zł
termin składania ofert: 23 września 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, który stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”. 

zamówienie na:

Zagospodarowanie Plaży Miejskiej i pomostów w Lubniewicach

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: IN.271.02.2022
wartość: Przekraczające równowartość 130.000 zł
termin składania ofert: 26 lipca 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy Pzp: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.” 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)