Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Montaż obiektów małej architektury w Lubniewicach oraz montaż obiektów małej architektury służących do rekreacji w m. Jarnatów

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.02.2019
wartość: Nie przekraczająca kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 11 marca 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)