Przetargi unieważnione z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice na okres 2 lat

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.10.2015
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 30 grudnia 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice"

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.08.2015
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 12 listopada 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907) ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 

zamówienie na:

Zapewnienie dostępu do internetu wraz z uruchomieniem i utrzymaniem HelpDesk, instalacją sprzętu komputerowego oraz jego serwisem w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice”

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.05.2015
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 21 maja 2015  12:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

zamówienie na:

Zapewnienie dostępu do internetu wraz z uruchomieniem i utrzymaniem HelpDesk, instalacją sprzętu komputerowego oraz jego serwisem w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice”

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.3.2015
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 9 lutego 2015  09:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

zamówienie na:

Zapewnienie dostępu do internetu wraz z uruchomieniem i utrzymaniem HelpDesk, instalacją sprzętu komputerowego oraz jego serwisem w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice”

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.2.2015
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 19 stycznia 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907), ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)