Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic14.06.2024

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

14.06.2024

Lubniewice, dnia 14.06.2024 r.  
Znak: IN.6733.03.2024
 
 
OBWIESZCZENIE  
 
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.; zw. dalej upzp) 

Burmistrz Lubniewic zawiadamia,  
 
że w dniu 14.06.2024 r. została wydana decyzja nr 03/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:
„budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w rejonie ulicy Spacerowej oraz Lipowej w Lubniewicach na części terenu działek o nr ewid. 823/31, 696 i 832  obręb ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice.” 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51 w godzinach urzędowania (pokój nr 10, tel. 95 7 55 70 52).

Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Lubniewic w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.   
 
z up. Burmistrza Lubniewic
/-/Waldemar Gatzka
Kierownik Referatu
Inwestycji i Nieruchomości  
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                    
 
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  14.06.2024r. (przez 14 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w m. Lubniewice  , dn. 14.06.2024 r.(przez 14 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.

 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (14 czerwca 2024)
Opublikował: Waldemar Gatzka (14 czerwca 2024, 13:15:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 134