Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic14.06.2024

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

14.06.2024

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA  LUBNIEWIC
Z DNIA 10-06-2024 r. 
 
 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) i art. 53 ust. 1c w związku z art. 64 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r.,  poz. 977 ze zm.)
 
ZAWIADAMIAM STRONY W POSTĘPOWANIU
 
o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr 01/2024 z dnia 10.06.2024 r. dla inwestycji pt. „budowa budynku gastronomiczno-hotelowego z usługami rekreacyjnymi wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem części terenu działki o nr ewid. 129 położonej w obrębie ewidencyjnym Glisno, gmina Lubniewice.”

Zgodnie z art. 53 ust. 1c „W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieuzyskania danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w sposób określony w ust. 1b, zawiadomienia dokonuje się w sposób, o którym mowa w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisu art. 34 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.”

Jednocześnie informuje się, że stronami niniejszego postępowania jest również współwłaściciel nieruchomości oznaczonej jako działki o nr ew. 130 położonej w miejscowości Glisno o nieuregulowanym stanie prawnym, a niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie tych stron o toczącym się postępowaniu.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r  Kodeks postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą się zapoznać z aktami sprawy  w Referacie Inwestycji   i Nieruchomości -  Urząd Miejski  w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II  51 - pokój nr 10 w godzinach urzędowania.

Z uwagi na fakt iż, w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10 obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Lubniewice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
Zgodnie z art. 49 K. p. a zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Od w/w decyzji służy stronom postępowania odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Lubniewic w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


z up. Burmistrza Lubniewic
/-/Waldemar Gatzka
Kierownik Referatu
Inwestycji i Nieruchomości

 
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  10.06.2024r. (przez 14 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w m. Glisno , dn.  10.06.2024 (przez 14 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (14 czerwca 2024)
Opublikował: Waldemar Gatzka (14 czerwca 2024, 13:00:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 151