Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic04.06.2024

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

04.06.2024

Burmistrz Lubniewic
ul. Jana Pawła II 51
69-210 Lubniewice
woj. lubuskie
 
IN.6730.17.2024
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA  LUBNIEWIC
Z DNIA 03-06-2024 r. 
 
Na podstawie art. 10 §1 w związku 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego   (t.j. Dz. U. z  2023 r., poz. 775 ze zm.) i art. 53 ust. 1c w związku z art. 64 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r.,  poz. 977 ze zm.)
 
ZAWIADAMIAM
 
o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pt.: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 28/78 położonej w obrębie ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice.”

Zgodnie z art. 53 ust. 1c „W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieuzyskania danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w sposób określony w ust. 1b, zawiadomienia dokonuje się w sposób, o którym mowa w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisu art. 34 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.”

Jednocześnie informuje się, że stronami niniejszego postępowania są również współwłaściciele nieruchomości oznaczonych jako działka o nr ew. 28/82 położonej w miejscowości Lubniewice o nieuregulowanym stanie prawnym, a niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie tych stron o toczącym się postępowaniu.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r  Kodeks postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Jednocześnie informuję o prawie do zapoznania się z aktami postępowania  oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie.

Strony mogą wypowiedzieć się w sprawie oraz zapoznać się z aktami w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach - I piętro pokój nr 10, tel. 95 755 70 52 wew. 2.  w godzinach pracy urzędu w terminie  3 dni od daty właściwego zawiadomienia stron. Zgodnie z regulacją art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie  poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Brak czynnego udziału strony w prowadzonym postępowaniu nie będzie przeszkodą zajęciu stanowiska przez organ.

 
z up. Burmistrza Lubniewic
/-/Waldemar Gatzka
Kierownik Referatu
Inwestycji i Nieruchomości

 
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  03.06.2024r. (przez 14 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w m. Lubniewice , dn.  03.06.2024 (przez 14 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (4 czerwca 2024)
Opublikował: Waldemar Gatzka (4 czerwca 2024, 09:44:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 184