Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic30.04.2024

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

30.04.2024

Burmistrz Lubniewice
ul. Jana Pawła II 51
69-210 Lubniewice
woj. lubuskie
IN.6730.17.2024

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA  LUBNIEWIC
Z DNIA 30-04-2024 r. 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z  2023 r., poz. 775 ze zm.) i art. 53 ust. 1c w związku z art. 64 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r.,  poz. 977 ze zm.)

ZAWIADAMIAM STRONY POSTĘPOWANIA

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 28/78 położonej w obrębie ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice.”
Zgodnie z art. 53 ust. 1c „W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieuzyskania danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w sposób określony w ust. 1b, zawiadomienia dokonuje się w sposób, o którym mowa w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisu art. 34 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.”
Jednocześnie informuje się, że stronami niniejszego postępowania są również współwłaściciele nieruchomości oznaczonych jako działka o nr ew. 28/82 położonej w miejscowości Lubniewice o nieuregulowanym stanie prawnym, a niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie tych stron o toczącym się postępowaniu.
Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r  Kodeks postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Ponadto, zgodnie z art. 10 KPA zawiadamiam, że w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu miejskiego w Lubniewicach w godzinach urzędowania w pokoju Nr 10.

Burmistrz Lubniewic
/-/ z up. Bartosz Jankowski
Zastępca Burmistrza Lubniewic
 
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  30.04.2024r. (przez 14 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w m. Lubniewice , dn.  30.04.2024 (przez 14 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (30 kwietnia 2024)
Opublikował: Waldemar Gatzka (30 kwietnia 2024, 14:50:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 150