Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic18.04.2024

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

18.04.2024

Lubniewice, dnia 18.04.2024 r.
 
Znak: IN.6733.02.2024
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.; zw. dalej upzp)
 
Burmistrz Lubniewic
zawiadamia,
 
że w dniu 18.04.2024 r. została wydana decyzja nr 02/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:
„remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Pl. Wolności na terenie działek o nr ewid. 394/2 i 394/1 oraz na części terenu działek o nr ewid. 393, 370, 371 i 398 obręb ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice.”
 
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51 w godzinach urzędowania (pokój nr 10, tel. 95 7 55 70 52).

Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Lubniewic w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
 
 
 
 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                    
 
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  18.04.2024r. (przez 14 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w m. Lubniewice  , dn. 18.04.2024 r.(przez 14 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (18 kwietnia 2024)
Opublikował: Waldemar Gatzka (18 kwietnia 2024, 15:05:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 135