Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic11.04.2024

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

11.04.2024

Lubniewice dnia, 11.04.2024 r.
 
Znak: IN.6733.01.2018

OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)  i art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977; zw. dalej upzp).
 
Burmistrz Lubniewic
Zawiadamia
 
że w dniu 11.04.2024 r. została wydana decyzja w sprawie zmiany decyzji Nr 1/2018 Burmistrza Lubniewic z dnia 15.03.2018 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie i nadbudowie budynku świetlicy wiejskiej na terenie działek o nr ewid. 280/2 i 803 położonych w obrębie ewidencyjnym Żabice, gmina Górzyca”.
 
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51 w godzinach urzędowania (pokój nr 10, tel. 95 7 55 70 52).
 
Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Lubniewic  w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
 
z up. Burmistrza Lubniewic
/-/Waldemar Gatzka
Kierownik Referatu
Inwestycji i Nieruchomości
 
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Górzyca, dn.            .04.2024r. (przez 14 dni)
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  11.04.2024r. (przez 14 dni)
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń w miejscowości Żabice , dn.   .04.2024 r. (przez 14 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Górzyca.
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.

 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (11 kwietnia 2024)
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 kwietnia 2024, 15:00:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 125