Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic11.04.2024

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

11.04.2024

Lubniewice dnia, 11.04.2024r.
 
Znak: IN.6733.04.2024
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)  i art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977; zw. dalej upzp).
 
Burmistrz Lubniewic
Zawiadamia
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:
„budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w rejonie ulicy Wierzbowej w Lubniewicach na części terenu działek o nr ewid. 889, 898, 884, 856 i 911 oraz na terenie działki o nr ewid. 900 obręb ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice.”

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się do wglądu w budynku Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51- pokój nr 10 w godzinach urzędowania.
               
 
               
-Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  11.04.2024r. (przez 14 dni)
-Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w miejscowości Lubniewice , dn. 11.04.2024r. (przez 14 dni).
-Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.
                                                                                                                         
z up. Burmistrza Lubniewic
/-/ Waldemar Gatzka
Kierownik Referatu
Inwestycji i Nieruchomości
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (11 kwietnia 2024)
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 kwietnia 2024, 14:56:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 125