Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic03.04.2024

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

03.04.2024

Lubniewice, 03.04.2024 r.
 
Znak sprawy: IN.6220.01.2024
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
BURMISTRZA  LUBNIEWIC
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) informuję, że na wniosek Pana Dariusza Matkowskiego reprezentowanego przez pełnomocnika Konrada Loesch, Burmistrz Lubniewic wydał zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: IN.6220.01.2024) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu obiektów o funkcji hotelowo-rekreacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – działki nr ewidencyjny 831 obręb Lubniewice i 465/7 obręb Glisno, gmina Lubniewice, powiat sulęciński, województwo lubuskie.
 
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gorzowie Wlkp.) można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach ul. Jana Pawła II 51, pokój nr 10, w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
        
 
Z up. Burmistrza Lubniewic
/-/ Waldemar Gatzka
Kierownik Referatu 
Inwestycji i Nieruchomości

metryczka


Wytworzył: Marta Gwizdek (3 kwietnia 2024)
Opublikował: Waldemar Gatzka (3 kwietnia 2024, 14:59:19)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (3 kwietnia 2024, 15:01:59)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 134