Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic03.04.2024

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

03.04.2024

Burmistrz Lubniewice
ul. Jana Pawła II 51
69-210 Lubniewice
woj. lubuskie      

Lubniewice dnia, 03.04.2024r.
 
Znak: IN.6733.03.2024

OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)  i art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977; zw. dalej upzp).
 
Burmistrz Lubniewic
Zawiadamia
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:
„budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w rejonie ulicy Spacerowej oraz Lipowej w Lubniewicach na części terenu działek o nr ewid. 823/31, 696 i 832  obręb ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice.”

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się do wglądu w budynku Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51- pokój nr 10 w godzinach urzędowania.
               
 
               
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  03.04.2024r. (przez 14 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w miejscowości Lubniewice , dn. 03.04.2024r. (przez 14 dni).
-  Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.

 
z up. Burmistrza Lubniewic
/-/ Waldemar Gatzka
Kierownik Referatu
Inwestycji i Nieruchomości

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (3 kwietnia 2024)
Opublikował: Waldemar Gatzka (3 kwietnia 2024, 14:54:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 146