Zawiadomienie Burmistrza Lubniewic26.02.2024

Zawiadomienie Burmistrza Lubniewic

26.02.2024

Lubniewice, dnia 26.02.2024 r.

Burmistrz Lubniewic
Ul. Jana Pawła II 51
69-210 Lubniewice
 
Znak sprawy: IN.6220.02.2023
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zwana dalej K.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023, poz. 1094)
 
Burmistrz Lubniewic
 
zawiadamia strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku ze złożonym wnioskiem Pana Janusza Mazura, dla przedsięwzięcia polegającego na „zalesieniu terenu, części działki o numerze ewidencyjnym 30, obręb Glisno, gm. Lubniewice pow. 0,52 ha”. Przed wydaniem decyzji strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją, w tym:
  • opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie z dnia 26.07.2023 r. znak: NZ.9022.34.2023,
  • opinią Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gorzowie Wlkp. z dnia 02.10.2023 r. znak: PO.ZZŚ.1.4901.178.2023.EM,
  • postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. – z dnia 18.01.2024 r., znak: WZŚ.4221.210.2022.PK
oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty publicznego doręczenia. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach przy ul. Jana Pawła II 51, pok. nr 10, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

W przypadku braku uwag i wniosków stron postępowania lub zgłoszenia żądania, po upływie ww. terminu, postępowanie zostanie zakończone decyzją wydaną na podstawie dowodów zgromadzonych przez organ. Niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach www.bip.lubniewice.pl
 
 
 
          Z up. Burmistrza Lubniewic
  Kierownik Inwestycji i Nieruchomości
             /-/ Waldemar Gatzka

metryczka


Wytworzył: Marta Gwizdek (26 lutego 2024)
Opublikował: Waldemar Gatzka (26 lutego 2024, 14:21:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 167