Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic22.02.2024

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

22.02.2024

Lubniewice, dnia 22.02.2024 r.                                            
 
IN.6730.30.2023
                                                                                                                                  
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA LUBNIEWIC
 
Zgodnie z art. art. 10 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) Burmistrz Lubniewic,
 
zawiadamia strony postępowania,
 
że w dniu 22.02.2024 r. została wydana decyzja nr 30/2023 o ustaleniu  warunków zabudowy dla inwestycji: przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicy na cele mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie działki o nr ewid. 1030 położonej w obrębie ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice.
 
W związku z powyższym strony postępowania administracyjnego mogą się zapoznać z aktami sprawy  w Referacie Inwestycji   i Nieruchomości -  Urząd Miejski  w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II  51 - pokój nr 10 w godzinach urzędowania.

Z uwagi na fakt iż, w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Lubniewice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
Zgodnie z art. 49 K. p. a zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Od w/w decyzji służy stronom postępowania odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Lubniewic w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
 
 
z up. Burmistrza Lubniewic
/-/Waldemar Gatzka
Kierownik Referatu
Inwestycji i Nieruchomości


- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  22.02.2024r. (przez 14 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w m. Lubniewice , dn.  22.02.2024 (przez 14 dni).
Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (22 lutego 2024)
Opublikował: Waldemar Gatzka (22 lutego 2024, 15:17:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 170