Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic20.02.2024

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

20.02.2024

Burmistrz Lubniewice
ul. Jana Pawła II 51
69-210 Lubniewice
woj. lubuskie  


Lubniewice dnia, 19.02.2024r.
 
Znak: IN.6733.01.2024

 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)  i art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977; zw. dalej upzp).
 
Burmistrz Lubniewic
Zawiadamia
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: „budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY SUL3074 na części terenu działki o nr ewid. 98 obręb ewidencyjnym Glisno, gmina Lubniewice.”

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się do wglądu w budynku Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51- pokój nr 10 w godzinach urzędowania.
                                              
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  19.02.2024r. (przez 14 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w miejscowości Glisno , dn. 19.02.2024r. (przez 14 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.


z up. Burmistrza Lubniewic
Waldemar Gatzka
Kierownik Referatu
Inwestycji i Nieruchomości

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (20 lutego 2024)
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 lutego 2024, 14:15:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177