Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic20.02.2024

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

20.02.2024

Burmistrz Lubniewice
ul. Jana Pawła II 51
69-210 Lubniewice
woj. lubuskie          
Lubniewice dnia, 20.02.2024r.
 
Znak: IN.6733.02.2024
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)  i art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977; zw. dalej upzp).
 
Burmistrz Lubniewic
Zawiadamia
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:
„remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Pl. Wolności na terenie działek o nr ewid. 394/2 i 394/1 oraz na części terenu działek o nr ewid. 393, 370, 371 i 398 obręb ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice.”

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się do wglądu w budynku Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51- pokój nr 10 w godzinach urzędowania.
                     

                         
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  20.02.2024r. (przez 14 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w miejscowości Lubniewice , dn. 20.02.2024r. (przez 14 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.


                                                                                                                                       
z up. Burmistrza Lubniewic
Waldemar Gatzka
Kierownik Referatu
Inwestycji i Nieruchomości
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (20 lutego 2024)
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 lutego 2024, 14:12:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 176