Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic13.02.2024

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

13.02.2024

Burmistrz Lubniewice
ul. Jana Pawła II 51
69-210 Lubniewice
woj. lubuskie    
Lubniewice dnia, 13.02.2024 r.
 
 
Znak: IN.6733.01.2018


OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)  i art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977; zw. dalej upzp).
 
Burmistrz Lubniewic
Zawiadamia
 
o wszczęciu na wniosek Gminy Górzyca, z siedzibą przy ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca – reprezentowanej przez Wójta Gminy Górzyca Pana Roberta Stolarskiego, postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:
„zmiany decyzji Nr 1/2018 Burmistrza Lubniewic z dnia 15.03.2018 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie i nadbudowie budynku świetlicy wiejskiej na terenie działek o nr ewid. 280/2 i 803 położonych w obrębie ewidencyjnym Żabice, gmina Górzyca”.

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się do wglądu w budynku Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51- pokój nr 10 w godzinach urzędowania.
 
z up. Burmistrza Lubniewic
Waldemar Gatzka
Kierownik Referatu
Inwestycji i Nieruchomości
 
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Górzyca, dn.            .02.2024r. (przez 14 dni)
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  13.02.2024r. (przez 14 dni)
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń w miejscowości Żabice , dn.   .02.2024 r. (przez 14 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Górzyca.
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (13 lutego 2024)
Opublikował: Waldemar Gatzka (13 lutego 2024, 15:06:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 211