Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic04.12.2023

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

04.12.2023

Burmistrz Lubniewic
ul. Jana Pawła II 51
69-210 Lubniewice
Lubniewice, dnia 04.12.2023 r.
Znak sprawy: IN.6220.05.2023


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA LUBNIEWIC
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775), zwanej dalej KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094),

Burmistrz Lubniewic informuje
 
że postanowieniem z dnia 4 grudnia 2023 r., nałożył na Inwestora Panią Renatę Jankowską obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na „budowie dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 129 w miejscowości Lubniewice, gmina Lubniewice”, określając jednocześnie zakres wymaganego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie, zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094).

Zgodnie z art. 10 KPA, strony tego postępowania uprawnione są do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję wszystkich zainteresowanych o wydanym postanowieniu Burmistrza Lubniewic, wniosku strony postępowania wraz z załącznikami, opinie organów uzgadniających, które dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach w pok.
nr 10 w godzinach pracy urzędu.
 
 
Z up. Burmistrza Lubniewic
Kierownik Referatu
Inwestycji i Nieruchomości
/-/ Waldemar Gatzka
 
 
– Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, dn. 04.12.2023 r. (przez 14 dni)
– Wywieszono na tablicy ogłoszeń miasta Lubniewice, dn. 04.12.2023 r. (przez 14 dni)
– Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

metryczka


Wytworzył: Marta Gwizdek (4 grudnia 2023)
Opublikował: Waldemar Gatzka (4 grudnia 2023, 14:34:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 199