Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic30.11.2023

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

30.11.2023

Burmistrz Lubniewic
ul. Jana Pawła II 51
69-210 Lubniewice
 Lubniewice, dnia 30.11.2023 r.
Znak sprawy: IN.6220.04.2023

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA LUBNIEWIC
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775), zwanej dalej KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094),
 
Burmistrz Lubniewic informuje
 
że postanowieniem z dnia 30 listopada 2023 r., nałożył na Inwestora Pana Romana Kosińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Bartosza Kołodziejczaka obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na „budowie czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 989 położonej na Os. Świerczów w miejscowości Lubniewice, gmina Lubniewice”, określając jednocześnie zakres wymaganego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie, zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094).

Zgodnie z art. 10 KPA, strony tego postępowania uprawnione są do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję wszystkich zainteresowanych o wydanym postanowieniu Burmistrza Lubniewic, wniosku strony postępowania wraz z załącznikami, opinie organów uzgadniających, które dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach w pok.
nr 10 w godzinach pracy urzędu.
 
 
Z up. Burmistrza Lubniewic
Kierownik Referatu
Inwestycji i Nieruchomości
/-/ Waldemar Gatzka
 
 
– Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, dn. 30.11.2023 r. (przez 14 dni)
– Wywieszono na tablicy ogłoszeń miasta Lubniewice, dn. 30.11.2023 r. (przez 14 dni)
– Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

metryczka


Wytworzył: Marta Gwizdek (30 listopada 2023)
Opublikował: Waldemar Gatzka (30 listopada 2023, 12:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 217