Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic28.11.2023

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

28.11.2023

Burmistrz Lubniewice
ul. Jana Pawła II 51
69-210 Lubniewice
woj. lubuskie                                                                                                          
 
Lubniewice, dnia 24.11.2023 r.  

IN.6730.16.2023
                                                                                                                                  
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA LUBNIEWIC
 
Zgodnie z art. art. 10 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) Burmistrz Lubniewic,
 
zawiadamia strony postępowania,
 
że w dniu 24.11.2023 r. została wydana decyzja nr 16/2023 o ustaleniu  warunków zabudowy dla inwestycji: budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu działki o nr ewid. 859/15 położonej w obrębie ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice.
 
W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą się zapoznać z aktami sprawy w Referacie Inwestycji   i Nieruchomości -  Urząd Miejski  w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51 - pokój nr 10 w godzinach urzędowania.

Z uwagi na fakt iż, w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10 obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Lubniewice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
Zgodnie z art. 49 K. p. a zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Od w/w decyzji służy stronom postępowania odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Lubniewic w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
 
 
z up. Burmistrza Lubniewic
/-/Waldemar Gatzka
Kierownik Referatu
Inwestycji i Nieruchomości

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (28 listopada 2023)
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 listopada 2023, 15:02:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 176