Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic17.11.2023

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

17.11.2023

Burmistrz Lubniewice
ul. Jana Pawła II 51
69-210 Lubniewice
woj. lubuskie
 
IN.6730.24.2023
 
OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA  LUBNIEWIC
Z DNIA 16-11-2023 r. 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2023 r., poz. 775 ze zm.) i art. 53 ust. 1c w związku z art. 64 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r.,  poz. 977 ze zm.)

ZAWIADAMIAM
 
że. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 36MW na części terenu działek o nr ewid. 414/2, 417/2, 425/2, 425/4, 425/5 i 438 położonych  w obrębie ewidencyjnym Glisno, gmina Lubniewice.

Zgodnie z art. 53 ust. 1c „W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieuzyskania danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w sposób określony w ust. 1b, zawiadomienia dokonuje się w sposób, o którym mowa w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisu art. 34 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.”

Jednocześnie informuje się, że stronami niniejszego postępowania są również współwłaściciele nieruchomości oznaczonych jako działki o nr ew. 437/1, 434/3 i 440/2 położone w miejscowości Glisno  o nieuregulowanym stanie prawnym, a niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie tych stron  o toczącym się postępowaniu.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r  Kodeks postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Ponadto, zgodnie z art. 10 KPA zawiadamiam, że w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu miejskiego w Lubniewicach w godzinach urzędowania w pokoju Nr 10.


z up. Burmistrza Lubniewic
/-/Waldemar Gatzka
Kierownik Referatu
Inwestycji i Nieruchomości
 
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  16.11.2023r. (przez 14 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w m. Glisno , dn.  16.11.2023 (przez 14 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (17 listopada 2023)
Opublikował: Waldemar Gatzka (17 listopada 2023, 12:46:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 200