Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic08.11.2023

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

08.11.2023

Burmistrz Lubniewice
ul. Jana Pawła II 51
69-210 Lubniewice
woj. lubuskie
 
 
IN.6730.26.2023
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA  LUBNIEWIC
Z DNIA 08-11-2023 r.
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2023 r., poz. 775 ze zm.) i art. 53 ust. 1c w związku z art. 64 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r.,  poz. 977 ze zm.) Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 12.10.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu działki o nr ewid. 198/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice.

Informuję o możliwości zapoznania się z przedmiotowym wnioskiem w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51 (pokój Nr 10) w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
                                               
 
z up. Burmistrza Lubniewic
/-/Waldemar Gatzka
Kierownik Referatu
Inwestycji i Nieruchomości
 
 
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  08.11.2023r. (przez 14 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w m. Lubniewice  , dn.  08.11.2023 (przez 14 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (8 listopada 2023)
Opublikował: Waldemar Gatzka (8 listopada 2023, 14:54:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 318