Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic07.11.2023

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

07.11.2023

Burmistrz Lubniewic
Ul. Jana Pawła II 51
69-210 Lubniewice

Lubniewice, dnia 07.11.2023 r.

Znak sprawy: IN.6220.05.2023


O B W I E S Z C Z E N I E
 
Stosownie do art. 49  oraz art. 106 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), art. 73 ust. 1,  art. 74 ust. 3 i art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094)
 
Burmistrz Lubniewic
z a w i a d a m i a
 
że na wniosek z dnia 23.10.2023 r. (data wpływu: 30.10.2023 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 129 położonej w miejscowości Lubniewice, gmina Lubniewice oraz wystąpiono do organów współdziałających o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej oceny – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla tej inwestycji.
 
Pouczenie
 
W czasie trwania postępowania można zapoznać się z materiałami dotyczącymi planowanego przedsięwzięcia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, pok. nr 10, I piętro, w godzinach urzędowania.
           
                                                                                       
                                                                                        z up. Burmistrza Lubniewic
                                                                                        /-/ Waldemar Gatzka
                                                                                        Kierownik Referatu Inwestycji
                                                                                        i Nieruchomości
 
 
 
 
                                                                      
– Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, dn. 07.11.2023 r. (przez 14 dni)
– Wywieszono na tablicy ogłoszeń Miasta Lubniewice, dn. 07.11.2023 r. (przez 14 dni)
– Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

metryczka


Wytworzył: Marta Gwizdek (7 listopada 2023)
Opublikował: Waldemar Gatzka (7 listopada 2023, 09:47:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 217