Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic27.10.2023

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

27.10.2023

Lubniewice, dnia 27.10.2023 r.

Burmistrz Lubniewice
ul. Jana Pawła II 51
69-210 Lubniewice
woj. Lubuskie
 
IN.6730.16.2023
                                                                                                    
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBNIEWIC
 
Na podstawie art. 10 §1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) Burmistrz Lubniewic, zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pt.:
 
budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu działki o nr ewid. 859/15 położonej w obrębie ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice
 
Jednocześnie informuję o prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie.

Strony mogą wypowiedzieć się w sprawie oraz zapoznać się z aktami w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach - I piętro pokój nr 10, tel. 95 755 70 52 wew. 2.  w godzinach pracy urzędu w terminie  7 dni od daty właściwego zawiadomienia stron. Zgodnie z regulacją art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie  poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Brak czynnego udziału strony w prowadzonym postępowaniu nie będzie przeszkodą zajęciu stanowiska przez organ.
 


Z up. Burmistrza Lubniewic
Waldemar Gatzka
Kierownik Referatu
Inwestycji i Nieruchomości

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (27 października 2023)
Opublikował: Waldemar Gatzka (27 października 2023, 09:57:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 182