Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic20.09.2023

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

20.09.2023

Lubniewice, dnia 19.09.2023r.

IN.6733.03.2023                                                                                                                                
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Lubniewic
o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977; zw. dalej upzp) oraz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam
 
iż w prowadzonym przez Burmistrza Lubniewic postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  w zakresie:
„budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Miechów – Jarnatów na terenie działki o nr ewid. 188 obręb ewidencyjnym Jarnatów, gmina Lubniewice oraz na części terenu działek o nr ewid. 72 i 112 obręb ewidencyjny Miechów, gmina Sulęcin.”

- dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przez:

1) Burmistrza Lubniewic- w zakresie obszaru przyległego do drogi gminnej na działce o nr ewid. 188 obręb ewidencyjny Jarnatów, gmina Lubniewice – w następstwie nie zajęcia stanowiska przez w/w organ  w terminie 14 dni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie, stosownie do treści art. 53 ust. 5 upzp, uzgodnienie uznano za dokonane.
2) Burmistrza Sulęcin w zakresie obszaru przyległego do drogi gminnej na działce o nr ewid. 72 obręb ewidencyjny Miechów, gmina Sulęcin – w następstwie nie zajęcia stanowiska przez w/w organ w terminie 14 dni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie, stosownie do treści art. 53 ust. 5 upzp, uzgodnienie uznano za dokonane.
3) Zarząd Powiatu Sulęcińskiego w zakresie obszaru przyległego do drogi publicznej powiatowej na działce o nr ewid. 112 obręb ewidencyjny Miechów, gmina Sulęcin – postanowienie znak sprawy: DZ.6853.66.2023.Mszy z dnia 28.08.2023 (data wpływu do urzędu 29.08.2023 r.) – uzgodniono pozytywnie.
4) EWE energia Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu w zakresie sposobu zagospodarowania gruntów leżących w odległości nie większej niż 65 metrów od osi gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy mniejszej niż 500 mm lub równej 500 mm.- opinia znak EWE/BTM/15/2023 z dnia 31.08.2023 r.
 
Jednocześnie informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co, do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

Z możliwością wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego można skorzystać w terminie 7 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
          
Wnioski i zastrzeżenia można składać do Urzędu Miejskiego w Lubniewicach - (I piętro pokój nr 10, tel. 95 755 70 52 wew. 2).
                                                                                                                                                               
z up. Burmistrza Lubniewic
Waldemar Gatzka
Kierownik Referatu
                                                                                                       Inwestycji i Nieruchomości
                                                                                              
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  19.09.2023r. (przez 21 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w m. Miechów  , dn…………………. (przez 21 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie.

 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (20 września 2023)
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 września 2023, 14:42:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 330