Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic13.09.2023

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

13.09.2023

Lubniewice, dnia 12.09.2023r.

IN.6733.02.2023                                                                                                                                
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Lubniewic
o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977; zw. dalej upzp) oraz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam
 
iż w prowadzonym przez Burmistrza Lubniewic postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  w zakresie:
„budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY SUL3033 wraz z zasilaniem elektrycznym na części terenu działki o nr ewid. 5/14 położonej w obrębie ewidencyjnym Rogi, gmina Lubniewice.”
- dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przez:
1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. - zgodnie z art. 53 ust 4. pkt 8 w/w ustawy w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody - uzgodniono w myśl art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj.: w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający  w terminie 21 dni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.
2) W następstwie nie zajęcia stanowiska przez w/w organ w terminie 14 dni od dnia doręczenia wystąpienia  o uzgodnienie, stosownie do treści art. 53 ust. 5 upzp, uzgodnienie uznano za dokonane.
 
 
Jednocześnie informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co, do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.
Z możliwością wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego można skorzystać w terminie 7 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Wnioski i zastrzeżenia można składać do Urzędu Miejskiego w Lubniewicach - (I piętro pokój nr 10, tel. 95 755 70 52 wew. 2 ).
                                                                                                                                                               
z up. Burmistrza Lubniewic
Waldemar Gatzka
Kierownik Referatu
Inwestycji i Nieruchomości
                                                                                              
 
 
-  Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  12.09.2023r. (przez 21 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w m. Rogi  , dn. 12.09.2023r. (przez 21 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.
 

 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (13 września 2023)
Opublikował: Waldemar Gatzka (13 września 2023, 14:29:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 174