Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic18.04.2023

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

18.04.2023

Lubniewice, 18.04.2023 r.
 
 
Znak sprawy: IN.6220.01.2023
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
BURMISTRZA  LUBNIEWIC
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) informuję, że po rozpatrzeniu wniosku H2 Energy Sp. z o.o., ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Roberta Rowickiego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 48 MW na działkach nr 414/2; 417/2; 425/2; 425/4; 425/5; 438, obręb 0022 Glisno, gm. Lubniewice”, Burmistrz Lubniewic wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp.) można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach ul. Jana Pawła II 51, pokój nr 10, w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
        
 
                                                                                             
                                                                                              Z up. Burmistrza Lubniewic
                                                                                              /-/ Waldemar Gatzka
                                                                                              Kierownik Referatu Inwestycji 
                                                                                              i Nieruchomości

metryczka


Wytworzył: Marta Gwizdek (18 kwietnia 2023)
Opublikował: Waldemar Gatzka (18 kwietnia 2023, 14:30:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 497