Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic12.04.2023

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

12.04.2023

Lubniewice, 12.04.2023 r.
 
Znak sprawy: IN.6220.04.2022
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
BURMISTRZA  LUBNIEWIC
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) informuję, że na wniosek Gospodarstwa Rolnego Dariusz Matkowski, Burmistrz Lubniewic wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: IN.6220.04.2022) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu obiektów o funkcji hotelowo-rekreacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – działki nr ewidencyjny 831 obręb Lubniewice i 465/7 obręb Glisno, gmina Lubniewice, powiat sulęciński, województwo lubuskie.
 
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gorzowie Wlkp.) można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach ul. Jana Pawła II 51, pokój nr 10, w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
        
 
Burmistrz Lubniewic
 
/-/ Radosław Sosnowski

metryczka


Wytworzył: Marta Gwizdek (12 kwietnia 2023)
Opublikował: Waldemar Gatzka (12 kwietnia 2023, 12:57:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 342