Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic27.03.2023

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

27.03.2023

Lubniewice, dnia 27.03.2023 r.
Znak sprawy: IN.6220.01.2023
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Stosownie do art. 49  oraz art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), art. 73 ust. 1,  art. 74 ust. 3 i art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)
 
Burmistrz Lubniewic
z a w i a d a m i a
 
że zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 48 MW na działkach nr 414/2; 417/2; 425/2; 425/4; 425/5; 438 obręb 0022 Glisno, gmina Lubniewice z wniosku H2 Energy Sp. z o.o., ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Roberta Rowickiego
 
Pouczenie
 
W czasie trwania postępowania można zapoznać się z materiałami dotyczącymi planowanego przedsięwzięcia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, pok. nr 10, I piętro, w godzinach urzędowania.
 
 
 
                  
                                                                       z up. Burmistrza Lubniewic
                                                                       /-/ Waldemar Gatzka
                                                                       Kierownik Referatu Inwestycji
                                                                       i Nieruchomości
 
 
– Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, dn. 27.03.2023 r. (przez 7 dni)
– Wywieszono na tablicy ogłoszeń sołectwa Glisno, dn. 27.03.2023 r. (przez 7 dni)
– Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

metryczka


Wytworzył: Marta Gwizdek (27 marca 2023)
Opublikował: Waldemar Gatzka (27 marca 2023, 12:40:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 289