Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic21.03.2023

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

21.03.2023

Lubniewice, dnia 21.03.2023 r.

Znak: IN.6733.01.2023


OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503; zw. dalej upzp)

Burmistrz Lubniewic zawiadamia,

że w dniu 21.03.2023 r. została wydana decyzja nr 01/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: „rewitalizacja Parku Miłości w Lubniewicach (odnowa i zagospodarowanie terenu Parku Miłości) na terenie działki o nr ewid. 369 i części terenu działki o nr ewid. 250 położonych w obrębie ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice.”

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51 w godzinach urzędowania (pokój nr 10, tel. 95 7 55 70 52).

Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Lubniewic w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.z up. Burmistrza Lubniewic 
Waldemar Gatzka
Kierownik Referatu Inwestycji i Nieruchomości- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, dn. 21.03.2023r. (przez 14 dni) 
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w Lubniewicach , dn. 21.03.2023r. (przez 14 dni)
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (21 marca 2023)
Opublikował: Waldemar Gatzka (21 marca 2023, 13:58:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 400