Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic03.03.2023

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

03.03.2023

Lubniewice, 03.03.2023 r.
 
 
Znak sprawy: IN.6220.03.2022
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
BURMISTRZA  LUBNIEWIC
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) informuję, że po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza Morzyka reprezentowanego przez pełnomocników Pana Bartosza Jeszke oraz Seweryna Furmanek, ul. Pod Lipami 21, 62-067 Rakoniewice, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 946/2, obręb Lubniewice, gmina Lubniewice – miasto, powiat sulęciński, województwo lubuskie Burmistrz Lubniewic wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp.) można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach ul. Jana Pawła II 51, pokój nr 10, w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

metryczka


Wytworzył: Marta Gwizdek (3 marca 2023)
Opublikował: Waldemar Gatzka (3 marca 2023, 12:49:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 135