Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic03.02.2023

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

03.02.2023

Lubniewice, dnia 01.02.2023 r.
 
Znak: IN.6733.02.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.; zw. dalej upzp.)
 
Burmistrz Lubniewic
zawiadamia,
 
że w dniu 01.02.2023 r. została wydana decyzja nr 02/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:

„budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 5589/3, 5589/4, 5590/14, 4/8, 7, 134 i 153 położonych w obrębie ewidencyjnym Rogi, gmina Lubniewice.”

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51 w godzinach urzędowania (pokój nr 10, tel. 95 7 55 70 52).
 
Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Lubniewic w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
 
 
                                                                                      z up. Burmistrza Lubniewic
                                                                                      Waldemar Gatzka
                                                                                      Kierownik Referatu
                                                                                      Inwestycji i Nieruchomości
 
                                                                                                                                             
 
 
 
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  01.02.2023r. (przez 14 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w Rogi, dn. 01.02.2023r. (przez 14 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (3 lutego 2023)
Opublikował: Waldemar Gatzka (3 lutego 2023, 13:44:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 91