Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic05.01.2023

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

05.01.2023

Lubniewice, dnia 05.01.2023 r.
IN.6733.02.2022                                                                                                                                 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Lubniewic
o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.; zw. dalej upzp) oraz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam
 
iż w prowadzonym przez Burmistrza Lubniewic postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  w zakresie:
„budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 136/4, 136/8, 5589/1, 5589/3, 5589/4, 5590/14, 4/8, 7, 134 i 153 położonych w obrębie ewidencyjnym Rogi, gmina Lubniewice”.
 

 - dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przez:
1) Burmistrza Lubniewic w zakresie zagospodarowania obszaru przyległego do pasów drogowych dróg gminnych, zaopiniowano dnia  28.12.2022 r.
 
2) Zarząd Powiatu Sulęcińskiego zgodnie z art. 53 ust 4. pkt 9 w zakresie zagospodarowania obszaru przyległego do pasów drogowych dróg powiatowych, postanowienie z dnia 28.12.2022 r. (data wpływu do urzędu: 02.01.2023 r.)  znak: DZ.7130.2.58.2022.MSzy - uzgodniono pozytywnie.

3) Starostę Sulęcińskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych. W następstwie nie zajęcia stanowiska przez w/w organ w terminie 14 dni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie, stosownie do treści art. 53 ust. 5 upzp, uzgodnienie uznano za dokonane.

4) Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem w Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wlkp., w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków - W następstwie nie zajęcia stanowiska przez w/w organ w terminie 14 dni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie, stosownie do treści art. 53 ust. 5 upzp, uzgodnienie uznano za dokonane.
 
Jednocześnie informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co, do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

Z możliwością wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego można skorzystać w terminie 7 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Wnioski i zastrzeżenia można składać do Urzędu Miejskiego w Lubniewicach - (I piętro pokój nr 10, tel. 95 755 70 52 wew. 2 ).

                                                                              z up. Burmistrza Lubniewic

                                                                                    Waldemar Gatzka
                                                                                     Kierownik Referatu
                                                                               Inwestycji i Nieruchomości
 
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  05.01.2023r. (przez 21 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w m. Rogi , dn. 05.01.2023r. (przez 21 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.
 

 

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (5 stycznia 2023)
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 stycznia 2023, 13:46:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 304