Obwieszczenie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko05.01.2023

Obwieszczenie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

05.01.2023

Lubniewice, dnia 05.01.2023 r.
 
Znak sprawy: IN.6220.03.2022
 
O B W I E S Z C Z E N I E
O WYŁOŻENIU RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
 
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) w związku z art. 33 ust. 1, art. 34 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 
BURMISTRZ LUBNIEWIC
zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu
 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 946/2, obręb Lubniewice, gmina Lubniewice – miasto, powiat sulęciński, województwo lubuskie”.

Mając na uwadze, że planowana inwestycja  zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 79 ust 1 ww. ustawy, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Z uwagi na powyższe informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z Raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 946/2, obręb Lubniewice, gmina Lubniewice – miasto, powiat sulęciński, województwo lubuskie” oraz pozostałą dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, w pokoju nr 10, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
                
W terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. 5 stycznia 2023 r. do 4 lutego 2023 r. można składać uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji, w formie pisemnej na wskazany adres siedziby urzędu lub na podany adres poczty elektronicznej (email: urzad@lubniewice.pl) bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym lub ustnie do protokołu.
 
Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji środowiskowej oraz rozpatrzenia uwagi i wniosków jest Burmistrz Lubniewic, organem właściwym do dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, natomiast do wydania opinii: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

                                                                     Z up. Burmistrza Lubniewic
                                                                    /-/ Waldemar Gatzka
                                                                    Kierownik Referatu Inwestycji i Nieruchomości
 
                                                                                             
                                                                      
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, dn. 05.01.2022 r. do 4.02.2023 r.
    (przez 30 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w Lubniewicach, dn. 05.01.2023 r. (przez 30 dni)
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl

metryczka


Wytworzył: Marta Gwizdek (5 stycznia 2023)
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 stycznia 2023, 09:44:52)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (5 stycznia 2023, 09:45:29)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 120