Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic25.11.2022

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

25.11.2022

Lubniewice, dnia 25 listopada 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA LUBNIEWIC
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla obszaru nad Jeziorem Lubniewsko
 
 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 39 w nawiązaniu do art. 46 pkt 1 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)
 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nad Jeziorem Lubniewsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń w/w projektu w dniach od 5 grudnia 2022 r. do 27 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej www.bip.lubniewice.pl. Jednocześnie w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, w godzinach urzędowania. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 grudnia 2022 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy może wnieść uwagi do projektu planu miejscowego oraz prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Uwagi mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2023 r. w następujący sposób: pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, ustnie do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email: urzad@lubniewice.pl. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres osoby składającej, przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Lubniewic.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach / sołectwa Glisno.                                        
Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski


Podano do publicznej wiadomości:
od dnia: 25.11.2022 r.
do dnia: 13.01.2023 r.
 

Ogłoszenie (636kB) pdf

Projekt uchwały (82kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (130kB) pdf

Załącznik graficzny (680kB) pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko (3704kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (25 listopada 2022)
Opublikował: Waldemar Gatzka (25 listopada 2022, 10:43:44)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (2 grudnia 2022, 10:34:54)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 123