Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic20.09.2022

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

20.09.2022

Lubniewice, dnia 20 września 2022 r.
Znak sprawy: IN.6720.01.2022
 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA LUBNIEWIC
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503), art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXXVI/227/2022 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice dla obszaru położonego nad Jeziorem Lubniewsko,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w/w projektu w dniach od 28.09.2022 r. do 19.10.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, w godzinach urzędowania.
Projekt w/w zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie również udostępniony w terminie wyłożenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach pod adresem http://www.bip.lubniewice.pl/ w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”.

Dyskusja publiczna na przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07.10.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium i do prognozy oddziaływania na środowisko.
Jednocześnie, w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, w godzinach urzędowania.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy może wnieść uwagi do projektu zmiany studium oraz prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Uwagi mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.11.2022 r. w następujący sposób: pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@lubniewice.pl . Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania/siedziby osoby lub podmiotu ją składającej. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Lubniewic.

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski
 
Miejsce publikacji: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach
 
Klauzula informacyjna RODO:
Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję: 
  1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach jest Burmistrz Lubniewic, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, email: urzad@lubniewice.pl .
  2. Jeśli mają Państwa pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Robert Józefowicz, kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl .
  3. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, w zakładce „RODO” lub bezpośrednio pod adresem: http://www.bip.lubniewice.pl/bip_download.php?id=6548 .

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (20 września 2022)
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 września 2022, 12:11:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 317