Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic16.09.2022

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

16.09.2022


Lubniewice, dnia 16.09.2022 r.
Znak sprawy: IN.6220.03.2022

 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Stosownie do art. 49  oraz art. 106 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), art. 73 ust. 1,  art. 74 ust. 3 i art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)
 
Burmistrz Lubniewic
z a w i a d a m i a

że na wniosek Pana Tomasza Morzyka, reprezentowanego przez pełnomocników Pana Bartosza Jeszke oraz Pana Seweryna Furmanek z dnia 06.09.2022 r. (data wpływu: 07.09.2022 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 946/2, obręb Lubniewice, gm. Lubniewice, powiat sulęciński, województwo lubuskie  oraz wystąpiono do organów współdziałających o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej oceny – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla tej inwestycji.
 
Pouczenie
 
W czasie trwania postępowania można zapoznać się z materiałami dotyczącymi planowanego przedsięwzięcia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, pok. nr 10, I piętro, w godzinach urzędowania.
 
 
 
                                                                                             
 
                                                    Burmistrz Lubniewic
                                                  /-/ Radosław Sosnowski     
 
 
 
 
 
 
 
 
–       Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, dn. 16.09.2022 r. (przez 14 dni)
–       Wywieszono na tablicy ogłoszeń miasta Lubniewice, dn. 16.09.2022 r. (przez 14 dni)
–       Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

metryczka


Wytworzył: Marta Gwizdek (16 września 2022)
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (16 września 2022, 12:37:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 140