Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic19.08.2022

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

19.08.2022


Lubniewice, 19.08.2022 r.
 
Burmistrz Lubniewic
Ul. Jana Pawła II 51
69-210 Lubniewice                                                                            
 
 
Znak sprawy: IN.6220.02.2022
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA  LUBNIEWIC

 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) informuję, że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach, ul. Strzelecka 20, 69-210 Lubniewice, Burmistrz Lubniewic wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: IN.6220.02.2022) dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego (studnia wiercona nr 2z), służącego do ujmowania wód podziemnych w miejscowości Glisno na działce nr 85/2 obręb 0022 Glisno, gm. Lubniewice, powiat sulęciński, województwo lubuskie.
         Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp.) można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach ul. Jana Pawła II 51, pokój nr 10, w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
                 
Burmistrz Lubniewic
/-/ Radosław Sosnowski

metryczka


Wytworzył: Marta Gwizdek (19 sierpnia 2022)
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (19 sierpnia 2022, 11:57:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 430