Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic05.07.2022

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

05.07.2022

Lubniewice, dn. 05.07.2022 r.
Znak sprawy: 6220.02.2022


OBWIESZCZENIE
 
o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021, poz. 735) Burmistrz Lubniewic w dniu 05.07.2022 r. wydał postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego (studnia wiercona nr 2z), służącego do ujmowania wód podziemnych w miejscowości Glisno. Inwestycja planowana jest na działce o nr ewid. 85/2 obręb 0022 Glisno, gm. Lubniewice, powiat sulęciński, województwo lubuskie.

Postanowienie zostało wydane na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Postępowanie w powyższej sprawie toczy się na wniosek inwestora – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach, ul. Strzelecka 20, 69-210 Lubniewice.
 
Z treścią postanowienia można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice (I piętro, pokój nr 10) w godzinach pracy urzędu. 
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach (www.bip.lubniewice.pl) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz w sołectwie Glisno. Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie/zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego doręczenia. 
 
                                                                                        z up. Burmistrza Lubniewic
                                                                                          /-/ Waldemar Gatzka
                                                                                              Kierownik Referatu 
                                                                                        Inwestycji i Nieruchomości
                                                                                                                            

metryczka


Wytworzył: Marta Gwizdek (5 lipca 2022)
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 lipca 2022, 13:24:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 146