Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic28.06.2022

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

28.06.2022

Lubniewice, dnia 28 czerwca 2022 r.
 
 
Znak sprawy: IN.6722.01.2022

 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA LUBNIEWIC
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru położonego nad Jeziorem Lubniewsko oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029)
 
zawiadamiam
 
o podjęciu przez Radę Miejską w Lubniewicach uchwały Nr XXXVI/228/2022 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru położonego nad Jeziorem Lubniewsko oraz w granicach oznaczonych w załączniku graficznym do powyższej uchwały. Przedmiotowa uchwała znajduje się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach na stronie internetowej http://www.bip.lubniewice.pl/ .
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowego planu miejscowego na piśmie w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach z siedzibą ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

W ramach przepro­wadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia w formie pisemnej na ww. adres, a także ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@lubniewice.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi i wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 
Złożone wnioski i uwagi rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Lubniewic.
 

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski
 
 
Miejsce publikacji: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach
 
Klauzula informacyjna RODO:
Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach jest Burmistrz Lubniewic, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, email: urzad@lubniewice.pl .
2. Jeśli mają Państwa pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Robert Józefowicz, kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl .
3. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, w zakładce „RODO” lub bezpośrednio pod adresem: http://www.bip.lubniewice.pl/bip_download.php?id=6548 .

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (28 czerwca 2022)
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 czerwca 2022, 10:03:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 67