Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic06.06.2022

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

06.06.2022

Lubniewice, dnia 06.06.2022 r.

Znak sprawy: IN.6220.02.2022

 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Stosownie do art. 49  oraz art. 106 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), art. 73 ust. 1,  art. 74 ust. 3 i art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)
 
Burmistrz Lubniewic
z a w i a d a m i a
 
że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach z dnia 25.05.2022 r. (data wpływu: 27.05.2022 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego (studnia wiercona nr 2z), służącego do ujmowania wód podziemnych w miejscowości Glisno na działce nr 85/2 obręb 0022 Glisno, gm. Lubniewice, powiat sulęciński, województwo lubuskie  oraz wystąpiono do organów współdziałających o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej oceny – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla tej inwestycji.
 
Pouczenie
W czasie trwania postępowania można zapoznać się z materiałami dotyczącymi planowanego przedsięwzięcia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, pok. nr 10, I piętro, w godzinach urzędowania.
 
                                                                                              
 
                                                                                    Z up. Burmistrza Lubniewic
                                                                                        /-/ Waldemar Gatzka
                                                                        Kierownik Referatu Inwestycji i Nieruchomości
 
 
 
 
– Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, dn. 06.06.2022 r. (przez 14 dni)
– Wywieszono na tablicy ogłoszeń sołectwa Glisno, dn. 06.06.2022 r. (przez 14 dni)
– Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

metryczka


Wytworzył: Marta Gwizdek (6 czerwca 2022)
Opublikował: Waldemar Gatzka (6 czerwca 2022, 11:34:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 127