Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic17.05.2022

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

17.05.2022

Lubniewice, dnia 17.05.2022 r.
 
Znak: IN.6733.01.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503; zw. dalej upzp)
 
Burmistrz Lubniewic
zawiadamia,
 
że w dniu 17.05.2022 r. została wydana decyzja nr 01/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:

„rewitalizacja Parku Miłości w ramach zadania udostępnienie i ochrona zasobów przyrodniczych Lubniewic na terenie działki o nr ewid. 369 położonej w obrębie ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice.”
 
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51 w godzinach urzędowania (pokój nr 10, tel. 95 7 55 70 52).
 
Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Lubniewicw terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
 
 
                                                                               z up. Burmistrza Lubniewic
                                                                                     Waldemar Gatzka
                                                                                    Kierownik Referatu
                                                                               Inwestycji i Nieruchomości
 
                                                                                                                                            
 
 
 
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  17.05.2022r. (przez 14 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w Lubniewicach , dn. 17.05.2022r. (przez 14 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (17 maja 2022)
Opublikował: Waldemar Gatzka (17 maja 2022, 14:07:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 125