Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic09.05.2022

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

09.05.2022

Lubniewice, 09.05.2022 r.
 
 
Znak sprawy: IN.6220.03.2021
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
BURMISTRZA  LUBNIEWIC
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373) informuję, że na wniosek Pani Lucyny Broda, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Bartosza Kołodziejczaka, ul. Brukselska 47, 66-400 Gorzów Wlkp., Burmistrz Lubniewic wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: IN.6220.03.2021) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu zabudowy mieszkaniowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem na częściach działek oznaczonych nr ewid. 844/3 i 844/2 obręb Lubniewice, gmina Lubniewice.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp.) można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach ul. Jana Pawła II 51, pokój nr 10, w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
                 
 
                                                                               Z up. Burmistrza Lubniewic
                                                                                 /-/ Waldemar Gatzka
                                                                  Kierownik Referatu Inwestycji i Nieruchomości
 

metryczka


Wytworzył: Marta Gwizdek (9 maja 2022)
Opublikował: Waldemar Gatzka (9 maja 2022, 13:28:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 171