Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic05.05.2022

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

05.05.2022

Lubniewice dnia, 05.05.2022 r.
 
Znak: IN.6730.07.2022
 
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBNIEWIC
o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
 
Na podstawie art. 10 §1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadamiam o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pt.:

„Budowa budynku garażowego na terenie działki o nr ewid. 859/32 położonej w obrębie ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice”.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek właściciela w/w działki. Jednocześnie informuję o prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie  w sprawie w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Zgodnie z regulacją art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie  poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1 (w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej), jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób.   
 
Wnioski i zastrzeżenia można składać do Urzędu Miejskiego w Lubniewicach - ul. Jana Pawła II 51,  69-210 Lubniewice (I piętro pokój nr 10, tel. 95 755 70 52 wew. 5).
           
 
                                                                                     z up. Burmistrza Lubniewic
                                                                                           Waldemar Gatzka
                                                                                            Kierownik Referatu
                                                                                     Inwestycji i Nieruchomości

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (5 maja 2022)
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 maja 2022, 15:13:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 111