Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic19.04.2022

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

19.04.2022


                                                                                   Lubniewice, dnia 19.04.2022r.
IN.6733.01.2022                                                                                                                                
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Lubniewic
o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503; zw. dalej upzp) oraz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
zawiadamiam
iż w prowadzonym przez Burmistrza Lubniewic postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  w zakresie:
„Rewitalizacja Parku Miłości w ramach zadania udostępnienie i ochrona zasobów przyrodniczych Lubniewic na terenie działki o nr ewid. 369 położonej w obrębie ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice”.
- dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przez:
1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. - zgodnie z art. 53 ust 4. pkt 8 w/w ustawy w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody - uzgodniono w myśl art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj.: w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 21 dni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.
2) Zarząd Dróg Wojewódzkich - zgodnie z art. 53 ust 4. pkt 9 w/w ustawy w zakresie obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej - uzgodniono w myśl art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj.: w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 14 dni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.
3) Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem w Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wlkp., w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków - uzgodniono w myśl art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj.: w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 14 dni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.
 
Jednocześnie informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co, do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.
Z możliwością wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego można skorzystać w terminie 7 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
           Wnioski i zastrzeżenia można składać do Urzędu Miejskiego w Lubniewicach - ( I piętro pokój nr 10, tel. 95 755 70 52 wew.2).  
 
                                                            Burmistrz Lubniewic                                                             Radosław Sosnowski
     
 
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  20.04.2022r. (przez 21 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w Lubniewicach , dn. 20.04.2022r. (przez 21 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (19 kwietnia 2022)
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (20 kwietnia 2022, 13:01:57)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (20 kwietnia 2022, 13:08:00)
Zmieniono: Modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 150