Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic14.01.2022

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

14.01.2022

Lubniewice, dnia 14.01.2022 r.
 
Znak: IN.6733.03.2021
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.)
 
Burmistrz Lubniewic
zawiadamia,
 
że w dniu 14.01.2022 r. została wydana decyzja nr 3/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:
„budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z zasuwami i o ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 MPa na terenie działki o nr ewid. 696 położonej w obrębie ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice.”
 
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51 w godzinach urzędowania (pokój nr 10, tel. 95 7 55 70 52).
 
Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Lubniewic w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
 
 
Z up. Burmistrza Lubniewic
     Waldemar Gatzka
      Kierownik Referatu
Inwestycji i Nieruchomości  
                                                                                                                                            
 
 
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  14.01.2022r. (przez 14 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w Lubniewicach, dn. 14.01.2022r. (przez 14 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.

 

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (14 stycznia 2022)
Opublikował: Waldemar Gatzka (14 stycznia 2022, 14:07:59)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (14 stycznia 2022, 14:14:44)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 167