Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic14.01.2022

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

14.01.2022

Lubniewice, dnia 14 stycznia 2022 r.

Znak:IN.6220.03.2021
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), a także na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 2373)

z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 14 stycznia 2022 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Lubniewic znak: IN.6220.03.2021 o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przedłożeniu przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowa kompleksu zabudowy mieszkaniowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na częściach działek oznaczonych nr ewid. 844/3 i 844/2, obręb Lubniewice, gmina Lubniewice”.

Na postanowienie niniejsze nie służy stronie prawo wniesienia zażalenia.

Na podstawie art. 10 § 1 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z treścią postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach przy ulicy Jana Pawła II 51, pok. 10 w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 28 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Z up. Burmistrza Lubniewic
       Kierownik Referatu
Inwestycji i Nieruchomości
  /-/ Waldemar Gatzka 
 
– Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, dn. 14.01.2022 r. (przez 14 dni)
– Wywieszono na tablicy ogłoszeń miasta Lubniewice, dn. 14.01.2022 r. (przez 14 dni)
– Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicachmetryczka


Wytworzył: Marta Gwizdek (14 stycznia 2022)
Opublikował: Waldemar Gatzka (14 stycznia 2022, 11:53:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 204