Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic04.01.2022

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

04.01.2022

Lubniewice dnia, 04.01.2022r.
 
 
Znak: IN.6733.04.2021
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) i art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.).
 
Burmistrz Lubniewic
Zawiadamia
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: „budowie sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 945, 939, 856, 862, 694, 649/25, 468, 648 i 911 położonych w obrębie ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice.”
 
W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się do wglądu w budynku Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51- pokój nr 10 w godzinach urzędowania.
                                              
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  04.01.2022r. (przez 14 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w Lubniewicach , dn. 04.01.2022r. (przez 14 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicac - www.bip.lubniewice.pl.


                                                                                   z up. Burmistrza Lubniewic
                                                                                          Waldemar Gatzka
                                                                                         Kierownik Referatu
                                                                                   Inwestycji i Nieruchomości

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (4 stycznia 2022)
Opublikował: Waldemar Gatzka (4 stycznia 2022, 13:55:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 170