Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic21.12.2021

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

21.12.2021

                                                                                                          Lubniewice, dnia 21.12.2021 r.
IN.6733.03.2021                                                                                                                                 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Lubniewic
o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.; zw. dalej upzp) oraz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam

iż w prowadzonym przez Burmistrza Lubniewic postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  w zakresie:
„budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z zasuwami i o ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 MPa na terenie działki o nr ewid. 696 położonej w obrębie ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice.”

 - dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przez:
1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. - zgodnie z art. 53 ust 4. pkt 8 w/w ustawy w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody - uzgodniono w myśl art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj.: w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 21 dni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.
2) Zarząd Powiatu - zgodnie z art. 53 ust 4. pkt 9 w/w ustawy w zakresie obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej - postanowienie z dnia 06.12.2021 r. (data wpływu do urzędu: 08.12.2011 r.)  znak:ZN-G.5151.41.2019 [Lub]- uzgodniono pozytywnie;

Jednocześnie informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co, do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.
Z możliwością wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego można skorzystać w terminie 7 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Wnioski i zastrzeżenia można składać do Urzędu Miejskiego w Lubniewicach - (I piętro pokój nr 10, tel. 95 755 70 52 wew. 2).
                                                                                          
 
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  21.12.2021r. (przez 21 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w Lubniewicach , dn. 21.12.2021r. (przez 21 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.

Z up. Burmistrza Lubniewic
       Waldemar Gatzka
       Kierownik Referatu
Inwestycji i Nieruchomości

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (21 grudnia 2021)
Opublikował: Waldemar Gatzka (21 grudnia 2021, 12:51:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 223